About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Sign Up or Login, ForG1063 everyG3956 high priestG749 takenG2983 from amongG1537 menG444 is ordainedG2525 forG5228 menG444 in things pertaining toG4314 God,G2316 thatG2443 he may offerG4374 bothG5037 giftsG1435 andG2532 sacrificesG2378 forG5228 sins:G266, To Get the full list of Strongs: Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. 11 Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit … 4 Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. (John13:34–35). at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? English-Tagalog Bible. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. • What did angels have to do with Jesus' ministry? Hebrews . Hebrews 5:7 - 9 Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). How did Jesus "learn obedience through suffering"? What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? What does it mean to "come boldly to the throne of grace". 12 Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng … What are some ways Christians can still give thanks in 2020? NIV Once-A-Day Bible. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." Bible Gateway Recommends. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . What are some psalms of hope for when the holidays hurt? • Mga Hebreo 5:11-14. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, But that also means that he has to offer sacrifices for his own sins as well as the peoples’. Did Isaiah truly preach for three years naked? Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. Home » »Unlabelled » Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses. 1 9 5 For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Hebrews 5 New King James Version (NKJV) Qualifications for High Priesthood. (1 John 5:18). He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. 2 He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself () is beset with weakness. Now G1161 De Peace be with you! Hebrews 5 The Message (MSG). 5 For every high priest chosen from among men () is appointed to act on behalf of men () in relation to God, () to offer gifts and sacrifices for sins. 7 Our Price: $5.00 Save: $19.99 (80%) Buy Now . 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Peace be with you! Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Why shouldn't we? 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Hebrews 5 The Voice (VOICE). ... Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 5 1-3 Every high priest selected to represent men and women before God and offer sacrifices for their sins should be able to deal gently with their failings, since he knows what it’s like from his own experience. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered? • 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. Our Price: $17.99 Save: $2.00 (10%) Buy Now. 12 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. 2 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 2 Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. To Get the Full List of Definitions: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo . Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; It's important to understand which group is being addressed in which passage. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses. 4-6 No one elects himself to this honored position. 3 Because of this he is obligated to offer sacrifice for his own sins () just as he does for those of the people. Warning Against Apostasy Hebrews 5. 2 He can [] have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa . Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). akin, hindi ako matatakot. kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang . 5 Remember what I said earlier about the role of the high priest, even the ones chosen by human beings? Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? What does it mean to be skilled in the word of God? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Study This × Bible Gateway Plus. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Mga Hebreo 5:8 - Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does mourn/wail mean when Jesus returns? Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 14 Retail: $19.99. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 4 Mga Hebreo 6 → 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 5. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. 5 Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. It was written from Italy to Hebrews, by Timothy. • This is the Gospels of jesus. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi . 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; sa anumang nasa inyo. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? What’s the test of loving one another? Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Type: noun, proper; Copy to clipboard ; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses. 13 5 0 Votes, Hebrews 5:8 Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, … Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo . 10 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 3 That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as theirs. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; View More Titles. en (Hebrews 8:1-5) That temple is the arrangement for approaching God in worship on the basis of Jesus Christ’s ransom sacrifice. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 0 Votes, Hebrews 5:13 At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. Hebrews 5 King James Version (KJV). sa anumang nasa inyo. Sign Up or Login. A + A-Print Email. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 8 Hebreo 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang . nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa . Can Satan injure God’s children or not? Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 Ano ang magagawa sa … A + A-Print Email. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness() 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people 5 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins: 2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. Mga Hebreo 1:5 - Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? -- This Bible is now Public Domain. Ikaw ay aking naging anak ngayon: Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Tagalog Bible: Hebrews. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi . 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. 0 Votes, Hebrews 4:16 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The job of every high priest is reconciliation: approaching God on behalf of others and offering Him gifts and sacrifices to repair the damage caused by our sins against God and each other. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Retail: $24.99. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. What’s wrong with loving the world? • 8 At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Plural form of Hebrew. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. ( Isaiah 20:2-3). 6 Votes, Hebrews 4:14 5 Votes. Hebrews 5:8 in all English translations. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog.